Laatste rechte lijn voor Contract van Openbare Dienst 2023-2032 van NMBS

De raad van bestuur van NMBS heeft op 2 december 2022 unaniem het ontwerp van ondernemingsplan en meerjareninvesteringsplan 2023-2032 aangenomen en kennis genomen van de geactualiseerde versie van het Contract van Openbare Dienst.

Naar aanleiding van de beslissingen van de ministerraad van 20 juli 2022 en die van het begrotingsconclaaf van oktober jongstleden waarin de financiële middelen voor het spoor werden vastgesteld voor de periode 2023-2032, werden de in mei door de raad van bestuur aangenomen versies van de deze drie documenten bijgewerkt. Ze maken het voorwerp uit van een princiepsakkoord met de minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. De teksten zullen nu voor advies worden voorgelegd aan de vakbonden via het Strategisch Bedrijfscomité, terwijl ze officieel worden overgemaakt aan de minister voor goedkeuring door de ministerraad tegen het einde van dit jaar.

Het gaat om een robuust, ambitieus industrieel plan voor de komende 10 jaar, dat uitgaat van de behoeften en verwachtingen van de klanten en gebaseerd is op een solide investeringsplan en sterke engagementen met financieringsgaranties.

Deze plannen dragen bij aan de doelstellingen van de regering op het vlak van duurzame mobiliteit en klimaatambities, zoals opgenomen in de regeerverklaring en aangevuld met de door de ministerraad goedgekeurde Spoorvisie 2040.

Sinds meer dan een jaar worden deze plannen intensief overlegd met de voogdijminister. Ze zijn ook volledig afgestemd met die van Infrabel op het vlak van de verwachte evolutie van de capaciteit van het spoornet en de gezamenlijk te realiseren investeringen in de stations. Ze omvatten een ambitieus en realistisch performantietraject over een periode van 10 jaar, onder meer met het oog op het behoud van de financiële gezondheid van de onderneming en haar competitieve positionering ten opzichte van andere spoorwegondernemingen.

Aangezien het beheerscontract 2008-2012 al bijna 10 jaar geleden afliep, is een nieuw contract dan ook bijzonder dringend.

De regering heeft ervoor gekozen de opdracht van openbare dienst voor het binnenlands reizigersvervoer rechtstreeks aan NMBS te gunnen voor 10 jaar. Het contract vormt de formalisering van deze keuze.

Uitgaande van die formalisering vóór het einde van het jaar, wordt vanaf januari alles in het werk gesteld om op zeer korte termijn ook een sociaal akkoord voor de komende jaren te sluiten.

"Ik ben verheugd over deze nieuwe stap in de uitvoering van de ambitie van de federale regering om van de trein de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst te maken. Dankzij het toekomstige openbaredienstencontract kunnen we meer reizigers aantrekken, de toegankelijkheid en robuustheid van de spoorwegdienst verbeteren en ons voorbereiden op de toekomst. Tegelijkertijd werken we aan dezelfde opdracht met de infrastructuurbeheerder, Infrabel, in het kader van hun performantiecontract, om zo de krachten te bundelen. Het doel is nu dat de regering deze twee contracten voor het einde van het jaar goedkeurt, zodat ze op 1 januari in werking kunnen treden en het startsein kunnen geven voor een nieuw tijdperk voor de Belgische spoorwegen", benadrukt Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Hij bedankt de teams van NMBS voor het geleverde werk en de raad van bestuur voor de goede samenwerking bij deze gezamenlijke doelstelling.
Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be